Saturday, January 22, 2011

மன்னிக்கவும் - சமூகம் வடித்திருக்கும் குறுகிய அமைப்பிற்குள் நான் பொருந்தவில்லை

இப்பதிவு எழுதி முடித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் எனது தளம் எப்படியோ தொலைந்து போய்விட்டதால், அதைச் சரி செய்யும் வரை முல்லை தனது தளத்தில் எழுதுமாறு அழைத்திருந்தார் (மிக்க நன்றி முல்லை). அதனால் இதை இங்கே பதிவிடுகின்றேன்.

அண்மையில் முல்லை gender stereotypes ஜப் பற்றி எழுதிய பதிவில், தனக்கிருக்கும் stereotypes இற்கெதிரான இயல்புகளையும் கூறி, மற்றவர்களையும் எழுத அழைத்திருந்தார். Gender Stereotype இற்கு எதிராக இருக்கும் எனதியல்புகள் சிலதை அப் பதிவிலேயே கூறியிருந்ததால், இப்பதிவில் stereotypes ஜ மேலும் கொஞ்சம் அலசலாமென்று நினைக்கின்றேன். இந்த stereotyping பிள்ளைகள் பிறந்தவிடனேயே ஆரம்பமாகி விடுவதோடு, அவற்றையே பிள்ளைகளுக்கும் திரும்பத் திரும்ப ஊட்டி வளர்ப்பதால் அதே எண்ணங்களுடனேயே பிள்ளைகளும் வளர்கிறார்கள். எமது சமூகமும் பிள்ளைகள் வளர்க்கப்படும் முறையும் அவர்களின் சுதந்திரமாகச் சிந்திக்கும் இயல்பை பிஞ்சிலேயே மிகக் கட்டுப்படுத்துவதாலும், வளர்ந்த பின்னும் மனம் மாற அநேகமாக சந்தர்ப்பங்களோ சூழ்நிலைகளோ உருவாவதில்லை என்பதாலும், இதே மாதிரியே அடுத்தடுத்த தலைமுறையும் வளர்த்தெடுக்கப் படுகின்றனர். கிட்டத்தட்ட‌ எல்லா விளையாட்டுப் பொருட்களும், உடைகளும், சிறுவரின் நிகழ்ச்சிகளும், ஏன் சில புத்தகங்களும் கூட முழுதாகத் துணைபோகின்றன.

stereotypes எத்தனையோ தலைமுறைகளாக சமுதாயத்தில் இருப்பதால், அவற்றால் வேற்றுமை உருவாகின்றனவா அல்லது வேற்றுமையால் stereotypes உருவாகின்றனவா என்று கணிப்பது மிகவும் கடினமானது. ஆனால் அநேகமான ஆய்வுகள் மேற்கூறியதில் முதலாவது முடிவையே தருகின்றன.
ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அடிப்படை வேறுபாடுகள் உண்டு. ஆனால் அநேகமாக stereotype செய்யப்படும் இயல்புகளில் ஆண்களுக்குள்ளும் பெண்களுக்குள்ளும் இருக்கும் வேறுபாடுகள், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடுகளை விட மிகப் பெரியது. The differences in abilities within gender is a lot bigger than the differences between gender. இக்க‌ட்டுரையில் இய‌ற்கையாக‌ இருக்கும் வேறுபாடுக‌ளைப் ப‌ற்றிய‌ல்ல, ச‌மூக‌த்தால் திணிக்க‌ப்ப‌டும் செய‌ற்கையான‌ வெறுபாடுக‌ளின் விளைவுக‌ளைப் ப‌ற்றி அல‌சுவோமா?

உதாரணத்திற்கு அநேகமாக பெண்களை விட ஆண்கள் கணித, விஞ்ஞானத் துறைகளில் மிக வல்லவர்கள் என்ற கருத்துண்டு. அதனாலேயே பெண்கள் அவ்வாறான பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் "இது ஆம்பிளைகளுக்குத் தான் சரி, உன்னால் முடியாது, வேறை ஏதாவது படிக்கலாமே' என பலர் அறிவுறை சொல்வதை நானே பல முறை பார்த்துள்ளேன், அனுபவித்துமுள்ளேன்.

ஒரு ஆய்வில், ஆண்களையும் பெண்களையும் மூன்று குழுவினர்களாப் பிரித்து ஓரே கணிதப் பரீட்சையை மூன்று குழ்ய்விற்கும் கொடுத்திருந்தனர். ஆனால் முதல் குழுவிற்கு இந்தப் பரிட்சை ஒரு பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் ஆற்றலை பரீட்சித்து பொதுவான அறிவாற்றலை அளவிட வைக்கப்படுகின்றதென்றனர். இரண்டாம் குழுவிற்கு, இது ஒரு கணிதப் பரீட்சை. கணித வல்லமையில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தைக் கண்டறிய இந்தப் பரீட்சை வைக்கப்படுகிறது என்றனர். மூன்றாம் குழுவிற்கு, இந்த stereotype ஜப் பற்றி சுருக்கமாக விளக்கி, பெண்கள் குறைவாகச் செய்வது இந்த மாதிரி எண்ணம் இருப்பதாலேயே ஒழிய, அவர்களின் கணித வல்லமை குறைவாக இருப்பதால் அல்ல என்றும் சொல்லி விட்டு மற்ற இரு குழுக்களுக்கும் கொடுத்த அதே பரீட்சையையே கொடுத்தனர்.

பரீட்சையின் முடிவுகள் என்ன சொல்லியது?

reference: Johns, M., Schmader, T., & Martens, A. (2005). Knowing is half the battle: Teaching stereotype threat as a means of improving women's math performance. Psychological Science, 16(5), 175-179.

இப்ப‌ரீட்சை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கணித வல்லமையில் உள்ள‌ வேறுபாட்டை அறிவ‌தற்காக‌ என்று சொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ குழுவிலிருந்த (இரண்டாம் குழு) பெண்க‌ள் ஆண்க‌ளைவிட‌ மிக‌க் குறைவான‌ ம‌திப்பெண்க‌ளே பெற்றிருந்த‌ன‌ர். ஆனால் இது ஒரு பொது அறிவுத்திற‌னை அள‌விடும் ப‌ரீட்சை என‌ச் சொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ குழுவிலோ, அதையும் விட‌ அதிச‌ய‌மாக‌ இந்த‌ stereotype ஆல் தான் பெண்க‌ள் குறைவாக‌ச் செய்கிறார்க‌ள் வ‌ல்ல‌மை குறைவால் அல்ல‌ என்று சொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ குழுவிலும் பரீட்சை செயற்திறனில் ஆண்க‌ளுக்கும் பெண்க‌ளுக்கும் இடையில் குறிப்பிட‌த்த‌க்க‌ள‌வு வேறுபாடுக‌ள் இருக்க‌வில்லை.

இது த‌னிய‌ ஆண்களுக்கும் பெண்க‌ளுக்கும் செய‌ற்திற‌ன்க‌ளில் சொல்ல‌ப்ப‌டும் வேறுபாடுக‌ளுக்கு ம‌ட்டும‌ன்றி ம‌ற்றைய‌ எந்த‌க் குழுக்க‌ளுக்க‌ளோடு ச‌ம்ப‌ந்த‌ப் ப‌டுத்த‌ப்ப‌டும் stereotypes க்கும் பொருந்தும். வெள்ளையினத்தவர் கறுப்பினத்தவரை விட அறிவுத்திறனில் கூடியவர்களென ஒருகாலத்தில் பலமான stereotype இருந்தது (இப்பவும் சில இடங்களில் உண்டு). மேற் சொன்ன அதே ப‌ரீட்சையை வெள்ளையின‌த்த‌வ‌ர்க‌ளுக்கும் க‌றுப்பினர்த்த‌வ‌ர்க‌ளுக்கும் கொடுத்து, அறிவுத்திறனில் அவர்களுக்கிடையேயான வித்தியாசத்தைக் கணிக்க‌ப் போவ‌தாக‌ ஒரு குழுவிட‌மும் இன‌த்தைப் ப‌ற்றி ஒன்றுமே சொல்லாம‌ல் இன்னொரு குழுவிற்கும் கொடுத்தாலும் மேற்க‌ண்ட‌ அதே முடிவுக‌ளை அவ‌தானிக்க‌லாம். அதே மாதிரி திட‌ல்திட‌ விளையாட்டுக‌ளில் மேற்சொன்னதற்கு எதிர்மாறாக, க‌ருப்பின‌த்த‌வ‌ரே சிற‌ந்த‌வ‌ர் என்ற‌ stereotype உண்டு. Again, நீங்க‌ள் வெள்ளையின‌த்த‌வ‌ர்க‌ளையும் க‌றுப்பினத்த‌வ‌ர்க‌ளையும் க‌ல‌ந்து இரு குழுக்க‌ளாக‌ப் பிரித்து ஒரு குழுவிற்கு சும்மா பொதுவாக‌ ஆட்க‌ளுக்கு இருக்கும் athletic திற‌னை சோதிக்க‌ப்போவ‌தாக‌ ஒரு குழுவிற்கும், athletic திற‌னிலுள்ள‌ இன‌ வேற்றுமையை அள‌விட‌ப் போவ‌தாக மற்றைய‌ குழுவிற்கும் சொல்லி ஒரே ப‌ந்த‌ய‌த்தை வைத்தீர்க‌ளாயின், இன‌வேற்றுமையை நீங்க‌ள் இர‌ண்டாவ‌து குழுவில் ம‌ட்டுமே காண்பீர்க‌ள்.

இதிலிருந்து என்ன‌ தெரிகிற‌து? எந்த‌க் குழு ம‌றைமுக‌ (negative) stereotype உட‌ன் பார்க்க‌ப் ப‌டுகிற‌தோ அந்த‌ க்குழு அந்த‌ stereotype ஜ‌ப்ப‌ற்றி உண‌ரும் போது அது அவ‌ர்க‌ளின் செய‌ற்திற‌னை stereotype சொல்வ‌து போல‌வே மிக‌வும் எதிர்ம‌றையாக‌ப் பாதிக்கின்ற‌து. பெற்றோர் மகளுக்கு படிப்பு பெரிதாகத் தேவையில்லை என்று ம‌க‌ள்மாரின் ப‌டிப்பில் அதிக‌ம் க‌வ‌ன‌ம் செலுத்தாமை, ம‌க‌ளை சுத‌ந்திர‌மாக‌ சிந்திக்க‌வோ செய‌ற்ப‌ட‌வோ அனும‌திக்காத‌து, ம‌க‌ள் த‌னிய‌ வெளியில் போனால் நிச்ச‌ய‌ம் எதாவ‌து ஆப‌த்து ந‌ட‌ந்துவிடுமென‌ எப்போதுமே ஒரு ஆணோடு ம‌ட்டுமே போக‌ அனுமதிப்ப‌து (என‌க்கு எத்த‌னையோ பேரைத் தெரியும் அவ‌ர்க‌ள் வள‌ர்ந்து திருமணமான பின்னும் எதுவுமே த‌னிய‌ செய்ய‌ முடியாம‌லிருப்ப‌வ‌ரை), திருமணமே பெண்ணின் பிறவிக்கடன், அதனால் எப்படியாவது திருமணம் செய்வதே வாழ்வின் முதன்மைக் குறிக்கோள் என வளர்ப்பது, இன்னும் எத்தனையோ எல்லாம் பிற‌ந்த‌திலிருந்து கொஞ்ச‌ம் கொஞ்ச‌மாக‌ச் சேர்க்கப்பட்டு பின் அதுவே அவ‌ர்க‌ளின் இய‌ல்பென்றாகி விடுகின்ற‌து.


இதனால் வரும் வேறு எதிர்பார்க்காத விளைவுகளைப் பற்றி இன்னொரு பதில் பார்க்கலாம்.


அதனால் இதுவும் தொடரும்...

PS: stereotype க்கு என்ன தமிழ்ச் சொல்லென யாருக்காவது தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன்.

5 comments:

Samudra said...

நல்ல பதிவு.

redwithanger said...

I think this would apply to caste stereotypes as well! In addition, I think people tend to become more specialized and adapted to the occupation they perform, which however can be changed if they are let to do the other ones.

redwithanger said...

to get comments.

Sriakila said...

சிந்திக்க வைக்கும் பதிவு.

Deepa said...

Great post Analyst!
கடைசி பாராவுடன் 200% உடன்படுகிறேன். இந்த stereotypes எதிலும் சிக்கவில்லை என்பதிலும் மகிழ்கிறேன்.
தொடருங்கள்...